آیا سرویسهای میزبانی وب پس از خرید قابل ارتقا هستند؟

بله - در هر زمان قابلیت ارتقا سرویس میزبانی وب را خواهید داشت. هزینه آن بر اساس ما به التفاوت هزینه سرویس تا پایان قرارداد جاری محاسبه می گردد.
راهنمایی ارتقاء پلن هاست

Add Feedback