حمله کننده توسط مصرف شدید منابع سیستم و یا پهنای باند سرور، دسترسی کاربران اینترنت به خدمات ارایه شده در سرور را سلب می نماید. در صورتی که  مهاجم از چندین کامپیوتر (و تبعا چندین نقطه) اقدام به حمله کند این حمله DDOS    نامیده میشود

در حالت  DDOS در ابتدا مهاجم به چندین ( چند ده/چند صد) کامپیوتر نفوذ کرده و آنها را برای حمله ای گسترده (distributed )  آماده و سپس زمان بندی میکند. نتیجتا در یک زمان معین چندین حمله DOS به هدف از دسترس خارج کردن سرور معین شده، انجام می شود. در حملات DDOS قربانی صرفا سرور هدف نیست بلکه کامپیوترهای دخیل در حمله نیز در زمره قربانیان حمله قرار می گیرند.

  

Add Feedback