بعد از تاریخ انقضاء Domain تا چه مدت فرصت تمدید وجود دارد و با چه هزینه ای؟

Domain های gTLD مثل com , net, ...  حداکثر تا یکماه بعد از تاریخ انقضاء بدون جریمه و هزینه اضافی قابل تمدید خواهند بود اما بعد از آن ز وارد دوره Redemption-Period می شوند که تمدید Domainدر این دوره مشمول جریمه سازمان ICANNعلاوه بر هزینه یک سال تمدید آن خواهد بود ، در صورتی که در این دوره نیز تمدید نشود وارد دوره Pending-Deleteمی شود که در این دوره امکان تمدید Domain تحت هیچ شرایطی( حتی با پرداخت جریمه ) وجود نخواهد داشت که در مجموع با گذشت 70 الی 80 روز از تاریخ انقضاء Domain ، مجدداً برای ثبت آزاد خواهد شد و هر شخصی که آن را مجدداً ثبت نماید مالک قانونی آن خواهد بود .


Add Feedback