تست ارسال ایمیل از طریق php

جهت تست ارسال ایمیل از طریق php سرور کد زیر را در هاست خود قرار دهید و سپس لینک موربوط را باز کنید تا یک ایمیل تست به ادرس تعریف شده ارسال شود
<?php
//دریافت کننده ایمیل
$to = "support@pouyasazan.org";
//موضوع ایمیل
$subject = "ایمیل ساده";
//متن پیام
$body = "<html><body><table border='1' bordercolor='#224466
 
'><tr><td>This Is The First Email Test ...</td></tr></table></body></html>";
//سربرگ های اضافه
$headers = "From:name@yourdomin";
//فراخوانی تابع و ارسال ایمیل
if (mail($to, $subject, $body, $headers)) {
   echo("<p>Your Email Sent ...</p>");
   }
else {
   echo("<p>We Can Not Send This Email ...</p>");
   }
?> (

Add Feedback