تایید ایمیل انتقال

پس از وارد کردن درخواست انتقال، ایمیلی مشابه با ایمیل زیر دریافت خواهید کرد،بر روی لینک تایید کلیک نمایید:
سپس صفحه ای مانند تصویر زیر برای شما باز میشود،در این صفحه مطمئن شوید گزینه "I Approve"  انتخاب شده است و سپس بر روی دکمه "SUBMIT" کلیک نمایید.
مجدد بر روی دکمه "SUBMIT" کلیک نمایید.
سپس صفحه ای مانند صفحه زیر مشاهده خواهید کرد و از تایید انتقال تشکر میشود.

Add Feedback