آیا در زمان انتقال دامنه به پوياسازان وب سایت غیرفعال خواهد بود؟

خیر - به هیج وجه سایت شما در طی این مدت غیرفعال نخواهد شد.

Add Feedback