ایا این امکان وجود دارد که ابتدا دامین را رزرو نمود سپس پرداخت ان را انجام داد؟

طبق شرایط جدید ایرنیک؛ رزرو دامنه تنها پس از پرداخت دامنه صورت میگیرد و ضمنا ثبت کامل دامنه منوط به تایید دامنه پس از پرداخت هزینه دامنه توسط ایرنیک است.

Add Feedback