قوانین تمدید دامین های بین المللی چیست؟

در طول مدت زمانی که دامین فعال است میتوان اقدام به تمدید دامین نمود، تاریخ تمدید دامین دقیقا از زمان انقضای دامین محاسبه میشود.
در صورتی که دامین منقضی شده باشد، حداکثر تا 30 روز پس از انقضای دامین می توان اقدام به تمدید دامین نمود و در صورتی که بیش از 30 روز از انقضای دامین گذشته باشد، دامین به حالت Redemption  خواهد رفت که در این دوره، با پرداخت جریمه که معادل 250$می باشد (علاوه بر هزینه تمدید دامین) میتوان دامین را تمدید نمود. در صورت عدم تمدید دامین در دوره Redemption ، دامین به حالت Pending Delete خواهد رفت که در این دوره نمیتوان دامین را تحت هیچ عنوان تمدید و یا ثبت نمود. پس از آن دامین برای ثبت مجدد آزاد خواهد شد.

Add Feedback