انتقال دامین (Transfer) دامینهای .Ir به چه صورت می باشد؟

کلیه ی مراحل انتقال دامین های .Ir بر عهده ی Nic  می باشد و پویاسازان مسئولیتی در این قبال ندارد.

Add Feedback