در صورتی که قصد ثبت دامین با پسوند .uk دارید و همین نام دامین با پسوندهای  me.uk. و .co.uk و .org.uk قبلا توسط شما به ثبت رسیده است، برای ثبت  .uk، باید کلیه اطلاعات ثبتی مشابه همان دامین ها باشد.

در صورتی که دامین با نام انتخابی شما، با یکی از سه پسوند ذکر شده در بالا قبلا توسط شخص دیگری ثبت شده باشد، امکان ثبت آن برای شما وجود ندارد.

در صورت آزاد بودن نام انتخابی برای ثبت دامین با هر یک از پسوندهای مذکور نیاز به آدرس انگلستان می باشد.

Add Feedback