Add an Auto Responder

ابتدا از طریق آدرس کنترل پنل که پس از خرید هاست به آدرس میل شما ارسال شده است وارد کنترل پنل هاست خود شوید.

-          در قسمت Mail روی گزینه  Auto Responder کلیک نمایید.

-          روی گزینه Add Auto Responder کلیک نمایید.

-          کاراکتر ست را روی utf8 قرار دهید.

-          Interval  را بر حسب ساعت ست نمایید.کاربرد این گزینه به این صورت میباشد.به طور مثال اگر interval روی 24 ست شود و از ایمیلی مثل Test@example.com  برای شما ایمیلی ارسال شود در ساعت 2 صبح روز سه شنبه ,در همان لحظه برای این میل Autorespond ارسال می شود و اگر طی 24 ساعت آینده مجدد از ایمیل test@example.com میل ارسال شود دیگر ایمیل Autorespond ارسال نمیشود .

-          Email: آدرس ایمیلی را که مایل هستید AutoRespond از آن ارسال شود را وارد نمایید.

-          From : نام خود را وارد مینمایید

-          Subject : موضوع میل را وارد مینمایید.

-          Body : متن مورد نظر خود را در این قسمت تایپ مینمایید.

-          Start و stop : اگر در حالت immediately قرار گیرد در همان لحظه دریافت میل یک میل Auto respond ارسال میشود.

اگر در حالت custom قرار گیرد یک تقویم برای شما باز میشود که میتوانید تاریخی را برای شروع و پایان Auto responder خود انتخاب نمایید.  

 

Add Feedback