آیا سرویسهای میزبانی وب پس از خرید قابل ارتقا هستند؟

بله - در هر زمان قابلیت ارتقا سرویس میزبانی وب را خواهید داشت. هزینه آن بر اساس ما به التفاوت هزینه سرویس تا پایان قرارداد جاری محاسبه می گردد.

Add Feedback