پس از ورود به کنترل پنل هاست ریسلری ، از قسمت Customers سپس Add new Customer میتوانید هاست ایجاد نمایید.

توضیح گزینه ها به شرح زیر میباشد:

  • Contact Information

-گزینه Contact name 

در این قسمت نام کاربردی وارد میشود.

-گزینه Email address

در این قسمت ادرس ایمیل وارد میشود.

-گزینه Company name 

در این قسمت نام شرکت وارد میشود.

-گزینه  Phone number

در این قسمت شماره تماس وارد میشود.

-گزینه Fax number

در این قسمت شماره فکس وارد میشود.

-گزینه Instant messenger

 در این قسمت پیام رسان و نوع ان وارد میشود.

-گزینه Address 

در این قسمت ادرس وارد میشود.

-گزینه City 

در این قسمت شهر وارد میشود.

-گزینه State/Province

در این قسمت ایالت / استان وارد میشود.

-گزینه Postal/ZIP code

در این قسمت کد پستی وارد میشود.

-گزینه Country 

در این قسمت کشور وارد میشود.

-گزینه Additional information

در این قسمت اطلاعات اضافی وارد میشود.

 

نکته: "میتوانید فقط گزینه های ستاره دار را وارد نمایید"

 

  • Information for the administrator

اطلاعات برای مدیر است.میتوانید توضیحات خود را وارد کنید.

  • Access to Plesk

اطلاعاتی  که برای دسترسی به کنترل پنل نیاز است در این قسمت وارد میشود.

  • Subscription

گزینه Create subscription for the customer انتخاب شود.

در قسمت Service plan پلن مورد نظر انتخاب میشود.

گزینه Proceed to customizing the subscription parameters after the customer is created. Note that doing this will lock the subscription for syncing نباید انتخاب شود زیرا در صورت انتخاب هاست برای تغییرات قفل میشود.

نمونه ای از تنظیمات مربوطه را میتوانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

 

 

 

 

Add Feedback