تفاوت بین Addon Domains و Parked Domains

توسط Addone domains می توان چندین سایت جداگانه با محتوای متفاوت داشت ولی توسط Parked Domain فقط میتوان دامنه اضافه کرد و محتوای دامنه ی جدید تفاوتی با محتوای دامنه اصلی نخواهد داشت.

Add Feedback