Reissue و یا صدور مجدد گواهینامه به چه معنا میباشد؟

SSL
Reissue  به معنای صدور مجدد گواهینامه در زمانی که گواهینامه اعتبار دارد میباشد.این مکانیزم در شرایط زیر انجام میشود:
  1. اگرhash  الگوریتم گواهینامه از sha1  به sha2  تغییر یابد.
  2. Private key  را نداشته باشید و یا گم کرده باشید.
  3. فایلssl certificate  را گم کرده باشید.
  4. اگر فایل certificate و private key با هم همخوانی نداشته باشند.
  5. گواهی یا private key از روی سرور حذف شده باشد.
  6. اگر به هر دلیلی صاحب ssl  مایل باشد مجدد همان ssl  صادر شود.
نکته:
هر کدام از صادر کننده های ssl ممکن است مدت محدودی برای reissue کردن قرار دهند و پس از آن ممکن است با دریافت هزینه صدور مجدد ssl انجام دهند.
به عنوان مثال شرکتcertum  تنها 1بار پس از صدور این امکان را رایگان انجام میدهد. پس از آن نیاز است ssl مجدد خریداری شود.ممکن است شرکت دیگری حتی برای یک بار نیز رایگان انجام ندهد. این مورد بستگی به محدودیت های شرکت صادر کنندهssl  دارد.
برخی از کاربران تصور میکنند با reissue کردن ssl میتوانند نام certificate را تغییر دهند،این تصور کاملا اشتباه است و نامssl  در صدور مجدد گواهینامه قابل تغییر نیست. در واقع اگرssl  با نام دیگری بخواهند نیاز است یک ssl جدید درخواست دهند.

Add Feedback