تغییر پسورد ایمیل از طریق وب میل بر روی Horde

تغییر پسورد ایمیل از طریق وب میل بر روی Horde:
لطفا ابتدا صفحه وب میل خود را باز کرده که معمولا به یکی از این دو صورت وارد این صفحه می شویم.
Webmail.domainname.ir
https://domainname.ir:2096
سپس ایمیل و پسورد خود را وارد کرده و سپس گزینه log in  را کلیک نمایید.
در این قسمت وارد مسیر زیر می شویم.
Others/My account/ Password
سپس در این قسمت در گزینه Old password رمز قبلی خود را وارد نمایید و در دو گزینه بعدی به نام های new password  و  Confirm new password رمز جدید خود را وارد و سپس گزینه Change password را کلیک نمایید.
پس از این مراحل رمز عبور ایمیل شما به رمز جدید تغییر پیدا می کند.

Add Feedback