ایا فضای مورد استفاده برای ایمیل ها با فضای اصلی سایت مشترک است؟

.بله ، فضای ایمیل ها ، دیتابیس و فایل ها مشترک میباشد

Add Feedback