خطا ی host name در زمان نصب cpanel

در صورتی که در مراحل نصب cpanel با خطای زیر مواجه شدید دستور " hostname host.example.com" را اجرا نمایید و سپس مجددا اقدام به نصب cpanel نمایید.
خطا:

Add Feedback