راه اندازی صفحات خطای سفارشی در سرورهای لینوکس با کنترل پنل پلسک

راه اندازی صفحات خطای سفارشی در سرورهای لینوکس با کنترل پنل پلسک
برای پیکربندی وب سرور برای نمایش صفحات خطای سفارشی برای یک سایت:
برای این منظور به کنترل پنل هاست خود بروید  و روی گزینه ی Hosting Settings کلیک کنید.
سپس گزینه ی custom error document  را انتخاب و روی OK کلیک کنید.
به حساب FTP خود متصل شود و سپس به دایرکتوری error_docs بروید.
فایل های مربوطه را ویرایش یا جایگزین کنید. اطمینان حاصل کنید که نام فایل درست را حفظ نمایید:
 • 400 Bad File Request - bad_request.html
 • 401 Unauthorized - unauthorized.html
 • 403 Forbidden/Access denied - forbidden.html
 • 404 Not Found - not_found.html
 • 405 Method Not Allowed - method_not_allowed.html
 • 406 Not Acceptable - not_acceptable.html
 • 407 Proxy Authentication Required - proxy_authentication_required.html
 • 412 Precondition Failed - precondition_failed.html
 • 414 Request-URI Too Long - request-uri_too_long.html
 • 415 Unsupported Media Type - unsupported_media_type.html
 • 500 Internal Server Error - internal_server_error.html
 • 501 Not Implemented - not_implemented.html
 • 502 Bad Gateway - bad_gateway.html
 • 503 Service Temporarily Unavailable - maintenance.html
    در حال حاضر وب سرور صفحات خطای سفارشی را نمایش می دهند.

Add Feedback