لایسنس پلسک ورژن 12

در پلسک ورژن 12
Parallels Plesk Web Host Edition    ، به معنای بی نهایت دامین(unlimited domains) میباشد.
Parallels Plesk Web Pro Edition      ، به معنای 30 دامین میباشد.
Parallels Plesk Web Admin Edition ، به معنای 10 دامین میباشد.
Parallels Plesk Web App Edition     ، به معنای 5 دامین میباشد.
 
 
 

Add Feedback