آیا برای انتقال Domain به شرکت پویاسازان به غیر از هزینه یکسال تمدید، هزینه دیگری هم باید بپردازم؟

خیر. ما از شما  برای انتقال نام دامنه تان هزینه ای دریافت نخواهیم کردهزینه ای که پرداخت مینمایید تنها جهت تمدید یکساله دومین شما می باشد..
 

Add Feedback