قوانین تمدید دامین های کشوری چیست؟

تمدید دامین های کشوری باید حداقل 8 روز قبل از انقضا دامین انجام شود و پس از ان ممکن است امکان تمدید وجود نداشته باشد،دقت داشته باشید در ایمیل های اخطار به دلیل اینکه ایمیل به صورت کلی برای دامین های بین المللی است به این نکته اشاره نشده است،دامین های کشوری مانند:
,.ch,.at,.ac,.de,.it,.se,ru,...

Add Feedback