در طول مدت زمانی که دامین فعال است میتوان اقدام به تمدید دامین نمود، تاریخ تمدید دامین دقیقا از زمان انقضای دامین محاسبه میشود.
در صورتیکه دامین منقضی شده باشد، حداکثر تا 30 روز می توان اقدام به تمدید دامین نمود در صورتیکه بیش از 30 روز از انقضای دامینگذشته باشد، دامین به حالت Redemption  خواهد رفت که در این دوره، با پرداخت جریمه که معادل 250$می باشد (علاوه بر هزینه تمدید دامین) میتوان دامین را تمدید نمود. در صورت عدم تمدید دامین در دوره Redemption ، دامین به حالت Pendding Delete خواهد رفت که در این دوره نمیتوان دامین را تحت هیچ عنوان تمدید و یا ثبت نمود.
 
هزینه ی تمدید دامین دقیقا معادل هزینه ی ثبت دامین می باشد.
 

Add Feedback