نحوه ی تنظیم Domain Forwarding در دامین های بین المللی به چه صورت می باشد؟

از طریق Todaypanel.com که اطلاعات آن به ایمیل اکانت ارسال شده است، وارد کنترل پنل مدیریتی دامین شده و از قسمت Name Server اقدام به تغییر Ns ها بر روی Our Name Server Use نمایید، سپس از قسمت Host records اقدام به فوروارد دامین خود نمایید که این کار به دو صورت قابل انجام است:
1- URL Redirect : در این حالت پس از انجام تنظیمات فوروارد، نام دامین در Address bar ، به نام دامین اصلی تغییر می کند.
2- Frame Forwarding : در این حالت پس از انجام تنظیمات فوروارد، نام دامین در Address bar ، به نام دامین اصلی تغییر نخواهد کرد.
تذکر: برای انجام تنظیمات در این قسمت، Host name را خالی گذاشته و در قسمت IP Address ، URL کامل دامین فورواردی را وارد کنید (به عنوان نمونه:http://www.yahoo.com ) و Record type را بر روی URL Redirct یا  Frame forwarding قرار دهید.

Add Feedback