تنظیمات outlook 2016

1-پس از باز کردن  Microsoft Outlook 2016 صفحه Auto Account Setup باز میشود، در این قسمت گزینه "Manual setup or additional server types" را انتخاب و بر روی گزینه "Next" کلیک نمایید.
 
 
2-در صفحه Choose Your Account Type گزینه "POP or IMAP" را انتخاب و بر روی گزینه "Next" کلیک نمایید.
 
 
3-در صفحه POP and IMAP Account Setting تنظیمات سرور ایمیل می بایست انجام شود
 User Information:
"Your Name": در این قسمت نام حساب ایمیل خود را وارد نمائید (این نام دلخواه میباشد)
"Email Address": در این قسمت آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
Server Information:
"Account Type": در این قسمت می بایست یکی از گزینه های POP3 و IMAP را انتخاب نمایید.
"Incoming mail server": در این قسمت آدرس سرور ورودی ایمیل را وارد نمایید. به صورت mail.yourdomin
"(Outgoing mail server (SMTP": در این قسمت آدرس سرور خروجی ایمیل را وارد نمایید. mail.yourdomin
Logon Information:
"User name": در این قسمت نام کاربری مورد نظر را وارد نمایید. (برای مثال info@pouyasazan.org)
"Password": در این قسمت کلمه عبور حساب ایمیل خود را وارد نمایید.
"Remember password": با انتخاب این گزینه کلمه عبور وارد شده در Outlook ذخیره میشود.
"Require logon using secure password authentication": با انتخاب این گزینه ویژگی SPA فعال میشود.
 Test Account Setting:
"Test Account Setting": با استفاده از این گزینه قبل از تنظیم نهایی حساب ایمیل، تمامی تنظیمات بررسی میشود.
"Automatically test account settings when next is clicked": با انتخاب این گزینه بعد کلیک بر روی گزینه "Next" خودکار تمامی تنظیمات بررسی میشود.
 deliver new message to:
"New Outlook data file": با انتخاب این گزینه Data File جدید برای حساب ایمیل مورد نظر ایجاد میشود.
"Existing Outlook data file": با انتخاب این گزینه میتوان Data File دیگری را به این حساب ایمیل متصل کرد.
"More Settings": با انتخاب این گزینه وارد بخش تنظیمات بیشتر خواهید شد.

پس از مشخص و بررسی کردن تنظیمات فوق بر روی گزینه "... More Settings" کلیک نمایید.
 
 
4-پس از وارد شدن به بخش More Setting در سربرگ "Outgoing Server" گزینه "My Outgoing server (SMTP) requires authentication" و همچنین گزینه "Use same setting as my incoming mail server" را انتخاب نمایید.
 
 
5- سربرگ Advanced
Server Port Numbers:
"(Incoming Server Port (POP3": در این قسمت پورت سرور ورودی ایمیل را وارد نمایید. (پورت پیش فرض 110 میباشد)
"(This server require an encrypted connection (SSL": با انتخاب این گزینه SSL بر روی ارتباط با سرور ورودی ایمیل فعال میشود. (پیش فرض این گزینه انتخاب نشده است)
"(Outgoing Server (SMTP": در این قسمت پورت سرور خروجی ایمیل را وارد نمایید. (پورت پیش فرض 25 میباشد)
"Use the following type of encrypted connection": این قسمت دارای مقادیر None ، SSL ، TLS و Auto میباشد. (پیش فرض گزینه None انتخاب شده است)
 Server Timeouts و Delivery:
"Server Timeouts": در این قسمت میتوانید میزبان وقفه در ارتباط با سرور را مشخص نمائید
"Leave a copy of Message on the server": با انتخاب این گزینه یک کپی از ایمیل ها در سرور باقی خواهد ماند.
"Remove from server after": در این قسمت میتوانید مشخص نمایید ایمیل های باقی مانده بر روی سرور بعد چه مدتی حذف شوند (پیش فرض ایمیل هایی که بیش از 14 روز است بر روی سرور باقی مانده اند حذف خواهند شد)
"Remove from server when deleted from 'Deleted Items": با انتخاب این گزینه، با حذف ایمیل ها از قسمت Deleted Items آنها از روی سرور نیز حذف خواهند شد.

پس از مشخص و بررسی کردن تنظیمات فوق بر روی گزینه "OK" کلیک نمایید.
 

 
6- حال، تنظیمات به اتمام رسیده و میبایست بر روی گزینه "Next" کلیک نمایید.
 
7-سپس تست تنظیمات به صورت خودکار شروع میشود؛ در صورتی که تمام تنظیمات به صورت صحیح انجام شده باشد تصویر زیر نمایش داده خواهد شد. در این صورت بر روی گزینه "Close" کلیک نمایید.
 
 
8- تنظیمات outlook به پایان رسید.
 
 
 
 

Add Feedback