نصب Entity frame work بر روی سرور مجازی

نصب Entity frame work بر روی سرور مجازی
 
جهت نصب برنامه مذکور را از لینک http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40762 دانلود و نصب نمایید.
 
دقت نمایید نصب مستقیم برنامه توسط پشتیبانان شرکت مشمول هزینه پشتیبانی نرم افزاری میباشد.

Add Feedback